|

Mikä on kuntien ilmastosuunnitelmavelvoite?

Uusi ilmastolain täydennys on astunut voimaan 1.3.2023. Mitä se tarkoittaa kunnille?  

Ilmastolain 14 a § toi mukanaan kunnille ilmastosuunnitelmavelvoitteen. Se tarkoittaa, että kuntien tulee laatia tai päivittää kerran valtuustokaudessa ilmastosuunnitelma. Ilmastosuunnitelma voi olla myös osa jotain muuta kunnan suunnitelmaa, kunhan se täyttää ilmastolain mukaisen ilmastosuunnitelman vaatimukset. Suunnitelma voi olla myös vaadittua kattavampi ja sisältää myös muita tavoitteita ja toimia alla mainittujen lisäksi.

Ilmastosuunnitelman tulee sisältää 

  1. tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi;
  2. toimet, joilla kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään kunnassa;
  3. tiedot kasvihuonekaasujen päästöjen kehityksestä kunnassa;
  4. tiedot suunnitelman toteutumisen seurannasta;
  5. muut kuin 1-4kohdassa tarkoitetut tarpeellisiksi katsotut seikat.

Kunta voi laatia ilmastosuunnitelman yksin tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnan valtuusto. Ilmastosuunnitelman tulee valmistua valtuustokaudella 2025-2029, mutta sen voi valmistella myös jo ennen sitä.  

Ilmastosuunitelman voi laatia eri keinoin:

  • Kunta voi laatia suunnitelman virkatyönä
  • Kunta voi palkata asiantuntijan laatimaan suunnitelmaa
  • Kunta voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita
  • Kunnat voivat laatia yhteisen suunnitelman

Avustus 

Kuntien on mahdollista saada avustusta Ympäristöministeriöltä ilmastosuunnitelman laatimiseen maksimissaan 45 000 €/kunta. Useamman kunnan yhteistyöllä tehdystä ilmastosuunnitelmasta avustusta voi saada 45 000€ x kuntien lukumäärä. Avustus on jatkuvassa haussa. Kuluvalle valtuustokaudelle (2021-2025) avustusta myönnetään vain niille kunnille, joilla ei vielä ole ilmastosuunnitelmaa tai se on vanhentunut.

Lisätietoja kuntien avustushausta

Opas  

Ilmastosuunnitelman laadinnan avuksi Ympäristöministeriö sekä Suomen ympäristökeskus ovat valmistelleet kunnille oppaan. Opas on laadittu erityisesti niitä kuntia ajatellen, joilla ilmastotyö on vasta alussa. Oppaassa kerrotaan ilmastosuunnitelmavelvoitteesta ilmastolaissa, kuntien ilmastotyöstä, ilmastosuunnitelman valmistelusta ja sisällöstä sekä ohjeita myös vähimmäisvaatimuksia kattavamman ilmastosuunnitelman laadintaan.

Opas kunnan ilmastosuunnitelman valmisteluun

Päästötietopalvelu

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä kuntien päästötietopalvelu ja päästöskenaariotyökalu on kuntien käytössä jatkossakin. Työkalun avulla voidaan arvioida tekijöitä, jotka vaikuttavat päästöjen muodostumiseen, ja löytää olennaisimmat toimenpiteet. Näin voidaan kohdentaa resursseja tärkimpiin toimiin.

Linkkejä

Lisätietoja ilmastosuunnitelmasta, kuntien avustushausta sekä oppaasta ilmastosuunnitelmien laadintaan löytyy Ympäristöministeriön nettisivuilta. 

Opas kunnan ilmastosuunnitelman valmisteluun  

Lisätietoja kuntien avustushausta

Finlex: Laki ilmastolain muuttamisesta

Ympäristöministeriön koulutuksia

SYKE -kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöt

Similar Posts