Mustikoita, kuksa, sieni
Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa tuemme vihreää siirtymää. Lähde: Lapin kuvapankki

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa pyrimme edesauttamaan Meri-Lapin kuntien, yritysten ja kuntalaisten käytännön toimia vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Muun muassa energian- ja ruoantuotannossa sekä kulutuksessa, kuten myös rakentamisessa ja liikkumisessa sekä liikenteessä tarvitaan suuria muutoksia, jos haluamme saada aikaan vihreän siirtymän sekä hillitä ilmastonmuutosta, luontokatoa ja muita elinympäristöjä uhkaavia prosesseja.

Koronapandemian vuoksi monilla yrityksillä on ollut vaikeuksia reagoida ja sopeutua toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin, mutta toisaalta muutokset ovat avanneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia vanhoille ja uusille yrityksille.

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen pääkohderyhmiä ovat kunnat ja pk-yritykset. Hanketta vauhdittavat globaalit hiilineutraalisuustavoitteet, Euroopan Unionin asettamat vihreän siirtymän tavoitteet sekä Suomen valtion asettamat tavoitteet. Hankkeen valmistelussa on otettu huomioon Vähähiilinen Lappi-hankkeessa toteutetussa, kuntien ilmastotyötä koskeneessa haastattelututkimuksessa tehdyt havainnot ja todetut kehitystarpeet.

Tarkoituksemme on auttaa kuntia kehittämään toimintatapojaan ja palvelutuotantoaan vähähiilisemmiksi hankkeemme monipuolisilla tukitoimilla. Kannustamme kuntia liittymään hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien Hinku-verkostoon ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa myös arvioidaan vaihtoehtoja kuntien rakentamistoiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Siihen voi vaikuttaa esimerkiksi rakennusmateriaalivalinnoilla ja energiaratkaisuilla. Lisäksi selvitämme mahdollisuuksia rakennushankkeiden hiilijalanjäljen kompensoimiseksi paikallisilla toimenpiteillä.

Muutos voi olla voimavara

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa pyrimme edesauttamaan Meri-Lapin kuntien, yritysten ja kuntalaisten käytännön toimia, joilla voi vauhdittaa vihreää siirtymää.

Koronaviruskriisi ja Ukrainan tilanne ovat luoneet laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia haasteita. Toimenpiteet kriiseistä toipumiseksi tarjoavat kuitenkin myös mahdollisuuksia ottaa uusi suunta elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan nopeassa siirtymisessä kohti hiilineutraalisuutta. Energiaan ja kaupankäyntiin liittyvät kansainväliset pakotteet myös vauhdittavat Euroopan vihreää siirtymää. Onnistuneesta vihreästä siirtymästä voi muodostua jopa kilpailuvaltti.

Myös koronapandemian aikana yleistyneet työskentelytavat tukevat vihreää siirtymää. Koronan vuoksi monilla yrityksillä on ollut vaikeuksia reagoida ja sopeutua toimintaympäristönsä nopeisiin muutoksiin, mutta toisaalta muutokset ovat avanneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia vanhoille ja uusille yrityksille. Pandemian johdosta monet yhteiskunnan toiminnot jouduttiin siirtämään hyvin nopealla aikataululla sähköisille alustoille, ja monilla aloilla jouduttiin kehittämään erilaisia sähköisiä palveluja, koska aiempi kysyntä väheni radikaalisti tai loppui kokonaan. Pandemia on kohdellut tiettyjä aloja paljon rajummin kuin toisia aloja.

Ukrainan tilanne on myös osoittanut sen, että Eurooppa on riippuvainen tuodusta energiasta. Samaan aikaan Euroopan halu irtaantua fossiilisista energialähteistä on vahvistunut. Tilanteen vaikutukset ovat monilta osin vielä hämärän peitossa, mutta on selvää, että ne osoittavat myös kohti vihreää siirtymää.

Iso murros, joka vaikuttaa kaikkiin

Vihreään siirtymään sitoutuminen aiheuttaa suuren, globaalin murroksen, joka koskee kaikkea yhteiskunnassa tapahtuvaa toimintaa. Toimintaa ohjaavia strategioita pitää päivittää ja täsmentää toimintasuunnitelmiksi, jotta haluttu muutos saadaan aikaan.

Käytännön toimia tässä työssä voi löytää muun muassa uusiutuvan energiantuotannon ja vähähiilisen rakentamisen edistämisestä sekä hankintakäytännöistä, jotka ottavat huomioon myös kestävät arvot. Usein käy niin, että laajemman tason ratkaisut kertovat yksinkertaisesti myös säästeliäisyydestä.

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa olemme tunnistaneet myös sen, että aktiiviselle viestinnälle ja yhteistyön vahvemmalle koordinoinnille on tarvetta.

Vihreän siirtymän aikaansaamiseksi tarvitaan suuria muutoksia muun muassa energian- ja ruoantuotannossa ja -kulutuksessa, rakentamisessa ja liikkumisessa sekä liikenteessä. Yrityksiltä, julkiselta sektorilta ja kansalaisilta vaaditaan entistä enemmän toimenpiteitä.

Pystymme Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa tarjoamaan kunnille ja yrityksille monipuolisesti tukitoimia, joiden avulla toimintatapoja ja palvelutuotantoa voi kehittää vähähiilisemmäksi. Kannustamme kuntia liittymään hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien Hinku-verkostoon ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, elleivät ne ole niissä jo mukana.

Pitkä kokemus

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hanketta vauhdittavat globaalit hiilineutraalisuustavoitteet, Euroopan Unionin asettamat vihreän siirtymän tavoitteet sekä Suomen valtion asettamat omat tavoitteet. Lapissa toimintaa ohjaavat Lappi-sopimus ja Lapin Green Deal -tiekartan tavoitteet.

Rakennamme hankkeen työtä sille pohjalle, jota ovat rakentaneet Lapissa toimineet Vähähiilinen Lappi- (toimintavuodet 2019-22), Resurssiviisas Meri-Lappi- (2020-22) ja VähäC (2019-21) -hankkeet, Pohjois-Pohjanmaalla toiminut VÄRE-hanke (2018-21) ja Kainuussa ja Koillismaalla toimiva KAHINA-hanke (2020-22). Ne kaikki ovat kerryttäneet tuloksia ja kokemuksia kuntien vähähiilisyystyön edistämisestä.

Teemme käytännön yhteistyötä muun muassa Yritysten Vihreä ja Kestävä Kemi -hankkeen kanssa. Hankkeella on tiiviit yhteydet valtakunnalliseen Hinku-verkostoon, Life-ohjelman rahoittamaan, laajaan Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat (Canemure) -hankkeeseen ja julkisia hankintoja kehittävään KEINO-osaamiskeskukseen, sillä niiden toimintaa koordinoiva Suomen ympäristökeskus on mukana hankeen toteuttajana.

Näiden yhteistyömahdollisuuksien kautta saamme erittäin laajasti tietoa, kokemuksia ja esimerkkejä kuntien vähähiilisyystyöstä ja kestävästä hankintatoiminnasta. Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen valmistelussa on otettu huomioon Vähähiilinen Lappi -hankkeessa toteutetussa, kuntien ilmastotyötä koskeneessa haastattelututkimuksessa tehdyt havainnot ja todetut kehitystarpeet.

Meri-Lapin seutukunnassa on vahva halu kehittää aluetta vähähiilisemmäksi ja luoda yrityksille mahdollisuuksia osallistua vihreän siirtymän vauhdittamiseen. Haaparannan kaupungin mukanaolo seutukunnan liitännäisjäsenenä tarjoaa hankkeelle mahdollisuuden myös yhteistyöhön Perämerenkaaren alueella valtakunnan rajan yli.